Privacyverklaring

Privacyverklaring Philia Haptonomie

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Philia Haptonomie

 

Als haptotherapeut i.o. heb ik een vertrouwensrelatie met mijn cliënten. Binnen deze vertrouwensrelatie voel ik mij verantwoordelijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de gegevens van cliënten.

 

26 februari 2023

Nienke Leemrijse van Beek

 

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die werkt met persoonsgegevens bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene weg gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en over mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk voor Haptonomie

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u de goede zorg te kunnen bieden en nodig om uw behandeling administratief en financieel te kunnen afhandelen.

 

Mijn plichten als (enig) praktijkeigenaar

Binnen Philia Haptonomie ben ik eigenaar verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen mijn praktijk. Aan de plichten die daaruit voortvloeien, voldoe ik als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk;
  • Voor zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan rechtstreeks door mij gebeuren, maar ook via een formulier of via de website van Philia Haptonomie.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid. Dit is een beoordeling die ik maak.

 

Uw rechten als client

Als client heeft u de volgende rechten;

 • Het recht om te weten of, en zo ja welke, persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van deze gegevens (voor zover de privacy van een ander hierin niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan niet worden tegemoetgekomen, als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk beland is voor een ander, of als de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk aan mij kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

 

 

TOELICHTING

 

Leeftijd en overlijden

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten daarom zelf hun rechten uitoefenen.

 

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien kan worden verondersteld, dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad, of dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij mij.

 

De gegevens

De gegevens die ik van u verwerk;

 • De gegevens, zoals u die verstrekt door middel van het invullen van het intakeformulier;
 • Eventueel daarna mondeling of schriftelijk door u verstrekte gegevens, voor zover deze gegevens relevant zijn met betrekking tot de hierboven genoemde specifieke doeleinden;
 • De op grond van uw specifieke toestemming door andere hulpverleners verstrekte gegevens, voor zover deze gegevens relevant zijn met betrekking tot de hierboven genoemde specifieke doeleinden;
 • Verslagen van sessies, (tussen)evaluaties en de eindevaluatie;
 • Uw afspraken in de praktijkagenda, alsook uw facturatie- en betalingsgegevens;
 • Uw telefoonnummer en eventuele chatgegevens in mijn mobiele telefoon

 

 

Toegang

Naast ikzelf, hebben de volgende personen, c.q. instanties toegang tot uw gegevens;

 • Iemand t.b.v. ICT-beheer en administratie heeft toegang tot de contactformulieren van de website philiahaptonomie.nl
 • Mijn accountantskantoor heeft toegang tot uw afspraak- (data en tijden), factuur- en betaalgegevens.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden, uw nadrukkelijke toestemming nodig heb.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener worden doorbroken, maar ook wanneer moet worden gevreesd voor een ernstige bedreiding van uw gezondheid, of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijke of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, wissel ik mondeling en/ of digitaal op een veilige en betrouwbare manier, relevante gegevens uit met andere zorgverleners.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of over mijn omgang met uw persoonsgegevens, dan ga ik hierover graag met u in gesprek.

Meer weten?

Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je direct een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op. 

Maak direct een afspraak
Website laten maken door Dotsimpel