Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Philia Haptonomie

Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.

Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van €72,60 per consult haptotherapie. De cliënt betaald de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail verstuurd. Betaling geschiedt middels betaalverzoek of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer. 

Artikel 3. Een consult duurt 60 minuten waarvan de therapeut 10 minuten reserveert voor dossiervorming en verslaglegging.  

Artikel 4. Een consult kan altijd afgezegd worden, mits dit binnen 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd om de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. 

Artikel 5. Indien de cliënt het verschildige bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt geen aanvullend bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. 

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de begeleiding zich hier tegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Meer weten?

Heb je een vraag, wil je meer informatie of wil je direct een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op. 

Maak direct een afspraak
Website laten maken door Dotsimpel